* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .fr, .com, .eu